,,MIELLI NË DAMARËT TONË

KOPRODUKSION SKENA MESS DHE IP TEATRI LUFTËS SARAJEVË, TEATRI I SARTRIT, BOSNJA DHE HERCEGOVINA

29/10/2018 20:00
QKR (MKC) - Salla Frosina